Kanał Wyżej
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego - BE-WSKU


Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 443 35 11

Faks
22 443 35 12

Email
Sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Joanna CholewińskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności:
realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz koordynowanie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego; przygotowywanie na dany rok szkolny wytycznych do organizacji szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego prowadzonych przez m.st. Warszawa przekazanych do kompetencji dzielnic; opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przekazanych do kompetencji dzielnic; sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez dzielnice zadań związanych z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przekazanych do kompetencji dzielnic w zakresie: kształtowania sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, 
ustalenia planu naboru do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, w tym do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz integracyjnych, ustalenia planu naboru do szkół policealnych, szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół dla dorosłych, ustalenia planu naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe, ustalenia kierunków kształcenia zawodowego pod względem zgodności z potrzebami rynku pracy, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych zawodów, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w tym do szkół policealnych, szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół dla dorosłych, rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, realizacji kształcenia w centrach kształcenia zawodowego, w tym organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zapewnienia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości kształcenia w oddziałach integracyjnych w szkołach ponadpodstawowych, monitorowania realizacji zaleceń organu nadzoru pedagogicznego, monitorowania kontroli obowiązku nauki prowadzonego przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach oświaty i wychowania. wdrażanie i zarządzanie systemem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych; powoływanie międzyszkolnych punktów katechetycznych; monitorowanie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawców kształcących lub dokształcających młodocianych pracowników; koordynowanie działań związanych z rozwojem szkół zawodowych; prowadzenie i koordynowanie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych; współpraca z uczelniami, instytucjami kultury, nauki i sportu; opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy przygotowywanych przez Zarządy Dzielnic; przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału: sprawozdań, analiz i innych opracowań, sportowego, dwujęzycznych oraz integracyjnych, projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta, projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych, informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, dokumentacji do archiwizacji; prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału; współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego - BE-WSKU

Wersja standardowa