Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych (BE-WPSP)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych (BE-WPSP)

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 35
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Katarzyna Zielińska
tel.: 22 443 35 30, e-mail: k.zielinska@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.67
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych należy w szczególności:

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz koordynowanie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie w odniesieniu do przedszkoli i szkół podstawowych;
 2. przygotowywanie na dany rok szkolny wytycznych do organizacji przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa przekazanych do kompetencji dzielnic;
 3. opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych przekazanych do kompetencji dzielnic;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez dzielnice zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli i szkół podstawowych przekazanych do kompetencji dzielnic w zakresie:
  a) kształtowania sieci publicznych szkół podstawowych, a także określania ich obwodów,
  b) kształtowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  c) ustalenia planu naboru do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym do oddziałów przedszkolnych, sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych w szkołach podstawowych,
  d) rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
  e) prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
  f) zapewnienia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości kształcenia w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  g) monitorowania realizacji zaleceń organu nadzoru pedagogicznego,
  h) monitorowania prowadzonej przez dyrektorów szkół podstawowych kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci 
 5. wdrażanie i zarządzanie systemami rekrutacyjnymi do przedszkoli i szkół podstawowych;
 6. koordynowanie działań związanych z powoływaniem oddziałów przygotowawczych dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz dla obywateli polskich powracających
  z zagranicy – nieznających języka polskiego na poziomie wystarczającym do korzystania z nauki;
 7. koordynowanie działań związanych z powoływaniem międzyszkolnych zespołów nauczania mniejszości narodowych i etnicznych;
 8. prowadzenie i koordynowanie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych;
 9. współpraca z uczelniami, instytucjami kultury, nauki i sportu;
 10. koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawa, w tym koordynowanie prac zespołu ds. interwencji kryzysowej;
 11. koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Prezydenta;
 12. przygotowywanie danych o uczniach niezbędnych do obliczania stawek dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek dotowanych z budżetu m.st. Warszawy;
 13. przygotowywanie danych o uczniach niezbędnych do prowadzenia rozliczeń z innymi gminami z tytułu udzielanych dotacji przedszkolom;
 14. opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy przygotowywanych przez Zarządy Dzielnic;
 15. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
  a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
  e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  f) dokumentacji do archiwizacji;
 16. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
 17. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.


Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 2019-04-23
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 2020-07-30
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 2020-07-30
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-31
Wersja standardowa