Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (BE-WKSP) > Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - BE-WKSP

Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - BE-WKSP

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 29
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Stępniak
tel.: 443 35 17, e-mail: Sekretariat.BE@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.33
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej należy w szczególności:

1) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w odniesieniu do szkolnictwa specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynowanie działań dzielnic w tym zakresie;

2) przygotowywanie wytycznych i procedur dotyczących realizacji zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych;

3) wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, placówek specjalnych oraz specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych o charakterze ponaddzielnicowym, w tym w szczególności w zakresie:
a) kształtowania sieci szkół specjalnych odpowiednio do zmieniających się uwarunkowań,
b) organizacji roku szkolnego, w tym ustalania obowiązujących wytycznych do organizacji,
c) analizy arkuszy organizacji i przygotowywania ich do zatwierdzenia,
d) organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego,
e) analizy i zatwierdzania projektów innowacyjnych,
f) opiniowania wniosków zgłaszanych przez przedszkola specjalne, szkoły specjalne i placówki specjalne w ramach projektów edukacyjnych i konkursów organizowanych przez Biuro,
g) oceny pracy dyrektorów,
h) wydawania opinii dotyczących powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych,
i) sporządzania wniosków dotyczących wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów,
j) zapewniania odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci i młodzieży zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
k) ustalania kierunków kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych,
l) sprawowania nadzoru w zakresie kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy szkół specjalnych i placówek specjalnych;

4) prowadzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół specjalnych i placówek specjalnych oraz specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

5) prowadzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przedszkoli specjalnych o charakterze ponaddzielnicowym ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

6) określanie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych;

7) kształtowanie systemu doradztwa zawodowego w szkołach specjalnych i placówkach specjalnych;

8) koordynowanie działań poradni psychologiczno-pedagogicznych w dzielnicach;

9) koordynowanie i prowadzenie działań związanych ze zmianami w sieci szkół specjalnych pozostających w zakresie kompetencji wydziału;

10) koordynowanie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” w zakresie szkolnictwa specjalnego;

11) kierowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie innych powiatów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez Miasto;

12) wnioskowanie o przyjęcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty;

13) kierowanie dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji;

14) wnioskowanie o przyjęcie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym zamieszkałych na terenie Miasta do młodzieżowych ośrodków socjoterapii prowadzonych przez inne powiaty;

15) kierowanie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym zamieszkałych na terenie innych powiatów do młodzieżowych ośrodków socjoterapii prowadzonych przez Miasto;

16) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł oraz koordynowanie realizacji projektów edukacyjnych dotyczących zakresu działania wydziału o znaczeniu ogólnomiejskim;

17) wspieranie szkół specjalnych, placówek specjalnych, specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkoli specjalnych o zasięgu ponaddzielnicowym w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych;

18) przygotowywanie wniosków w sprawie nagród i odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół specjalnych i placówek specjalnych, specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkoli specjalnych o zasięgu ponaddzielnicowym;

19) merytoryczna analiza dokumentów kontroli zewnętrznych oraz monitorowanie toku kontroli w szkołach specjalnych, placówkach specjalnych, specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i przedszkolach specjalnych o zasięgu ponaddzielnicowym;

20) ustalanie planu naboru do szkół specjalnych;

21) monitorowanie realizacji zaleceń organu nadzoru pedagogicznego;

22) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

23) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;

24) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 19-06-2007
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 09-04-2020
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 09-04-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-04-2020
Liczba odwiedzin: 14559
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe