Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Finansów Oświaty (BE-WFO) > Wydział Finansów Oświaty (BE-WFO)

Wydział Finansów Oświaty (BE-WFO)

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 69
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - czwartek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Iwona Trzoch
tel.: 22 44 33 561, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.60
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Finansów Oświaty należy w szczególności:

1) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” oraz koordynowanie działań dzielnic, umożliwiających właściwe jego realizowanie, w odniesieniu do przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi;

2) realizacja spraw związanych z kształtowaniem polityki dotyczącej finansowania przedszkoli, szkół i placówek;

3) przygotowywanie projektów założeń stanowiących podstawę projektowania budżetu Miasta w części przeznaczonej na oświatę;

4) przygotowywanie projektu budżetu Miasta w zakresie zadań oświatowych nieprzekazanych do kompetencji dzielnic;

5) przygotowywanie propozycji zmian w budżecie Miasta dotyczących zadań oświatowych;

6) monitorowanie zmian w budżecie Miasta dotyczących realizacji zadań oświatowych przekazanych do kompetencji dzielnic;

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie finansowania zadań oświatowych;

8) przygotowywanie analiz i symulacji finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych;

9) przygotowywanie we współpracy z Miejskim Biurem Finansów Oświaty m.st. Warszawy projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym przedszkoli, szkół i placówek nieprzekazanych do kompetencji dzielnic;

10) nadzór nad gospodarką finansową prowadzoną przez przedszkola, szkoły i placówki nieprzekazane do kompetencji dzielnic;

11) analizowanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej zadań oświatowych;

12) monitorowanie i analizowanie w trakcie roku budżetowego realizacji wydatków oświatowych;

13) przygotowywanie projektów podziału środków pochodzących z subwencji oraz dotacji celowych na zadania oświatowe Miasta;

14) koordynowanie prac i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznawania dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

15) przygotowywanie wniosków do Mazowieckiego Kuratora Oświaty związanych z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych;

16) rozliczanie dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych;

17) prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonych na wychowanków przedszkoli;

18) obsługa finansowa zadań realizowanych przez Biuro;

19) ewidencjonowanie dochodów i wydatków Biura w systemie SAP;

20) koordynowanie działań związanych z obsługą finansową stypendiów edukacyjnych Prezydenta;

21) koordynowanie i nadzór nad realizacją przez dzielnice spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;

22) nadzór nad sprawami finansowymi Centrum Nauki Kopernik;

23) obsługa aplikacji „Płynność finansowa”;

24) przygotowywanie projektów pism i projektów decyzji dotyczących umarzania wierzytelności wobec przedszkoli, szkół i placówek, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Radę Miasta;

25) rozpatrywanie wniosków dzielnic dotyczących zwiększenia planu wydatków na prowadzenie zadań z zakresu oświaty;

26) przygotowywanie analiz, symulacji i opinii dotyczących skutków finansowych zmian organizacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz działań restrukturyzacyjnych inicjowanych przez inne wewnętrzne komórki organizacyjne Biura;

27) realizacja spraw związanych z nadzorowaniem Miejskiego Biura Finansów Oświaty;

28) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. poz. 1330, z późn. zm.),
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

29) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;

30) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 19-04-2019
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2020
Liczba odwiedzin: 1845
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe