Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Edukacji Pozaszkolnej (BE-WEP) > Wydział Edukacji Pozaszkolnej - BE-WEP

Wydział Edukacji Pozaszkolnej - BE-WEP

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 44
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Alicja Krakiewicz
tel.: 22 443 35 33, e-mail: akrakiewicz@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.42
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Edukacji Pozaszkolnej należy w szczególności:

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w odniesieniu do działalności placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym i burs;
 2. wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do placówek wymienionych w pkt 1, w tym w szczególności w zakresie:
  • organizacji roku szkolnego,
  • analizy arkuszy organizacji i przygotowania ich do zatwierdzenia,
  • analizy i zatwierdzania projektów innowacyjnych,
  • porozumienia się z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny pracy dyrektorów,
  • wydawania opinii dotyczących powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych,
  • sporządzania wniosków dotyczących wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów,
  • przygotowywania wniosków w sprawie nagród i odznaczeń państwowych dla dyrektorów,
  • przygotowywania projektów zmian w statutach placówek nieposiadających rady pedagogicznej,
  • merytorycznej analizy dokumentów kontroli zewnętrznych w placówkach oraz monitorowania toku kontroli,
  • sprawowania nadzoru w zakresie kompetencji organu prowadzącego
   w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym i burs;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:
  • opracowywanie propozycji priorytetów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wnioskowanie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych
   na realizację zadań, o których mowa w lit. a,
  • konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących współpracy Biura z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie oświaty i wychowania (m.in. programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi),
  • przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
   z zakresu oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wsparcie działań organizacji pozarządowych w sferze oświaty i wychowania
   na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),
  • przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych zawieranych z organizacjami pozarządowymi,
  • rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert oraz w trybie tzw. małych grantów,
  • zarządzanie Generatorem Wniosków,
  • koordynowanie współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji;
 4. koordynowanie przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka;
 5. koordynowanie projektów edukacyjnych, w tym związanych z warszawskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej;
 6. realizacja i koordynacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”; współpraca z dzielnicami w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnich i zimowych ferii szkolnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem naboru i rekrutacją do Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
 8. współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy oraz z jej doradcą;\
 9. koordynowanie i nadzorowanie realizacji przez dzielnice spraw związanych z prowadzeniem międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz ogrodów jordanowskich przekazanych do kompetencji dzielnic, w tym opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów;
 10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem naboru i rekrutacją do placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze ponaddzielnicowym oraz burs z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
 11. wykonywanie zadań Koordynatora ds. ryzyka w zakresie zadań edukacyjnych realizowanych przez Biuro i placówki oświatowe, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta;
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w Biurze, w tym systemu ISO;
 13. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Biurze i placówkach oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic;
 14. koordynacja realizacji rządowych programów wspierających rozwój czytelnictwa;
 15. koordynowanie prac związanych z publikacjami Biura na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy;
 16. przygotowywanie opinii Biura w sprawach dotyczących:
  • wniosków o objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta m.st. Warszawy,
  • wniosków o zwolnienie z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście,
  • wniosków o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń Pałacu Kultury i Nauki;
 17. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • dokumentacji do archiwizacji;
 18. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
 19. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 18-06-2007
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2020
Liczba odwiedzin: 14281
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe