Kanał Wyżej
Biuro Cyfryzacji Miasta (BC)


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 325 90 00

Faks
22 325 90 02

Email
Sekretariat.BCM@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Tadeusz Osowski
zastępca dyrektora Arkadiusz Kołodziej


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Cyfryzacji Miasta należy w szczególności:
opracowywanie i realizacja we współpracy z Miejskim Centrum Sieci i Danych projektów cyfryzacji w Urzędzie; wdrożenie, rozwój i utrzymanie modelu architektury informacyjnej m.st. Warszawy; koordynacja i monitorowanie działań w zakresie wdrażania projektów cyfryzacji przy wykorzystaniu dostępnych technologii informatycznych wpisujących się w strategię rozwoju m. st. Warszawy; rozwój i utrzymanie systemów informatycznych Urzędu; sprawowanie we współpracy z Miejskim Centrum Sieci i Danych nadzoru merytorycznego nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach zapewnienia obsługi teleinformatycznej; ocena merytoryczna  i opiniowanie zgłoszonych projektów związanych z  cyfryzacją Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; realizacja i utrzymanie portfela projektów cyfryzacji; analiza i ocena stanu cyfrowych źródeł danych m.st. Warszawy w celu ich wykorzystania i udostępniania wraz z prowadzeniem procedur sporządzania rejestrów źródeł cyfrowych; współpraca z jednostkami zewnętrznymi w celu pozyskiwania innowacji cyfrowych; rozwój i budowa rozwiązań z chmury obliczeniowej dostarczonej przez zewnętrznych partnerów naukowo-technologicznych; prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących cyfryzacji m.st. Warszawy; współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a w szczególności projektów dotyczących Inteligentnego Miasta i Internetu Rzeczy; monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu cyfryzacji.
Dyrektor Biura pełni funkcję Głównego Architekta Systemów Informatycznych.
Odnośniki
W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:
Zespół Głównego Architekta Systemów Informatycznych – BC-ZASI;
Wydział Zarządzania Portfelem Projektów – BC-WZPP;
Wydział Rozwoju i Utrzymania – BC-WRU;
Wydział Projektów Smart City – BC-WPSC;
Wydział Projektów Miejskich – BC-WPM;
Wydział Zarządzania Danymi – BC-WZD;
Wydział Finansowo-Organizacyjny – BC-WFO;
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych – BC-RP.
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Cyfryzacji Miasta.
Schemat organizacyjny Biura Cyfryzacji Miasta.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Cyfryzacji Miasta (BC)

Wersja standardowa