Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego

  Drukuj
 
Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 30 70
22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Magdalena Soszyńska-Kamieniecka
tel.: 22 443 30 70; 22 443 30 71, faks: 22 443 30 72, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 212
zastępca dyrektora Alina Pirek
tel.: 2244333070; 224433071, kom.: 789467041, faks: 224433072, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 209
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
  • zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działalności,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem;
 2. ocena  adekwatności, skuteczności i efektywności  kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych:
  • zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
  • kontroli i wydanych zaleceń Biura Kontroli,
  • audytów zewnętrznych i wydanych rekomendacji lub zaleceń audytorów zewnętrznych, ekspertów, konsultantów,
  • kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
 3. wydawanie opinii na temat adekwatności wykonywania nadzoru w audytowanym obszarze działalności dotyczącej:
  • definiowania i osiągania celów,
  • zabezpieczenia majątku,
  • efektywnego zarządzania zasobami osobowymi, rzeczowymi i finansowymi,
  • wiarygodności sprawozdawczości, finansowej i  pozostałej,
  • zgodności działalności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego;
 4. udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów samorządu m.st. Warszawy w obszarach audytowanych nie jest zagrożona, a służą temu podejmowane przez kierownictwo jednostki lub komórki działania;
 5. opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka planów audytu na dany rok  z uwzględnieniem planów audytu nadsyłanych przez kierowników jednostek nadzorowanych, którzy podjęli decyzję o  prowadzeniu audytu wewnętrznego;
 6. opracowywanie planów średnio i długoterminowych działalności audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 7. wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Prezydenta;
 8. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
 9. informowanie Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu oraz Dyrektorów Koordynatorów o:
  • ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
  • uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa;
 10. analizowanie planów audytu oraz informacji z ich realizacji z jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego, celem wykorzystania wyników w procesie planowania zadań audytowych w m.st. Warszawie;
 11. sporządzanie informacji zbiorczej dla Prezydenta na temat nadzorowanych jednostek organizacyjnych, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego;

W Biurze działa Audytor Generalny podległy bezpośrednio Prezydentowi, zatrudniony na stanowisku Dyrektora.

Do zakresu działania Audytora Generalnego i Zastępcy należy w szczególności:

 1. nadzorowanie i koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Biurze Audytu Wewnętrznego;
 2. identyfikowanie, przy współudziale wytypowanych kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, obszarów ryzyka dla celów rocznego i wieloletniego planowania strategicznego;
 3. doskonalenie efektywności i skuteczności systemu audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 4. opracowywanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
 5. współpraca oraz koordynacja zadań realizowanych z audytorami wewnętrznymi nadzorowanych jednostek organizacyjnych, audytorami zewnętrznymi, ekspertami, konsultantami oraz organami kontrolnymi;
 6. współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej;
 7. powoływanie, w uzasadnionych przypadkach, rzeczoznawcy w celu wykonania czynności wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania audytowego;
 8. opracowywanie i stałe doskonalenie oraz monitorowanie skuteczności funkcjonowania w Biurze Audytu Wewnętrznego „Programu zapewnienia i poprawy jakości”;
 9. ocena systemu kontroli zarządczej w m.st. Warszawie;
 10. sporządzanie dla Prezydenta rocznej, zbiorczej informacji z realizacji audytu wewnętrznego przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
 11. sporządzanie programu dla zadania audytowego zleconego przez Prezydenta,  koordynowanie całości audytu zleconego przez Prezydenta, w tym ustalanie zasad współpracy audytorów wewnętrznych, zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych i Biurze Audytu Wewnętrznego oraz sporządzanie zbiorczej informacji z realizacji audytu zleconego dla Prezydenta;
 12. akceptowanie planów audytu oraz sprawozdań z ich realizacji i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 13. zatwierdzanie programów i harmonogramów zadań audytowych;
 14. zatwierdzanie informacji zbiorczych z realizacji zadań audytowych i przedstawianie Prezydentowi;
 15. akceptowanie projektu Księgi Procedur i Programu zapewnienia i poprawy jakości oraz zmian systemowych i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 16. akceptowanie projektu regulaminu audytu wewnętrznego m.st. Warszawy i wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Audytu Wewnętrznego oraz bieżących aktualizacji, przedstawianie Prezydentowi celem zatwierdzania i wydania lub zmiany zarządzeń;
Dodatkowe informacje

Biuro Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy. 

Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Sprawozdanie z audytu wewnętrznego pn: "Ocena procesu dotyczącego postępowania w zakresie odszkodowań za wywłaszczenia oraz postępowań związanych ze zwrotami nieruchomości" (W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy) dostępne jest na stronie www.um.warszawa.pl, Biała Księga Reprywatyzacji Warszawskich Nieruchomości jako załącznik 30, poniżej link.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci

Plan Audytu na 2022 r.

Plan Audytu na 2022 r. (plik tekstowy)

Sprawozdanie w wykonania Planu Audytu na 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na 2021 rok (plik tekstowy)

Plan Audytu na 2021 r.

Plan Audytu na 2021 r. (plik tekstowy)

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na 2020 rok (plik tekstowy)

Plan Audytu na 2020 r.

Plan Audytu na 2020 r. (plik tekstowy)

Plan Audytu na 2020 r. (po zmianach)

Sprawozdanie z wykonania Plany Audytu na 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za 2019 r. (plik tekstowy)

Plan Audytu na 2019 r.

Plan Audytu na 2019 r. (plik tekstowy)

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2018 (plik tekstowy)

Plan Audytu na 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2017

Plan Audytu na 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2016

Plan audytu na 2016 r. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2015
Plan audytu na 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2014
Plan audytu na 2014 r.
Plan audytu na 2013 r.
Plan audytu na 2012 r.
Plan audytu na 2011 r.
Plan audytu na 2010
Uzupełnienie do planu audytu na rok 2010

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 01-09-2008
Aktualizujący Runowska Bożena (AW) (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 27-04-2022
Zatwierdzający Pirek Alina (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 27-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-04-2022
Liczba odwiedzin: 94336

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe