Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Wydziały > Wydział Wsparcia Merytorycznego > Wydział Wsparcia Merytorycznego

Wydział Wsparcia Merytorycznego

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 30 70; 22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Kierownictwo
naczelnik Henryka Bednarska - Gęborys
tel.: 22 443 30 76, kom.: 726 086 516, faks: 22 443 30 72, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 101
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu  ogólnego działania Wydziału Wsparcia Merytorycznego należy:

 1. prowadzenie prac wspomagających działalność Biura poprzez analizę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej, w odniesieniu do charakteru, skali i źródeł zagrożeń występujących w obszarach działalności Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Prezydenta;
 2. przygotowanie rocznej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Stołecznym Warszawie;
 3. ocena ryzyka dla celów planowania działalności audytu wewnętrznego;
 4. planowanie roczne i wieloletnie działalności audytu wewnętrznego;
 5. sprawozdawczość z działalności audytu wewnętrznego;
 6. opracowywanie Księgi procedur oraz projektów regulacji wewnętrznych, służących zarządzaniu audytem wewnętrznym;
 7. prowadzenie skarg i wniosków oraz spraw z zakresu informacji publicznej;
 8. opracowywanie i monitorowanie funkcjonowania Programu zapewnienia i poprawy jakości;
 9. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Biura;
 10. obsługa kancelaryjno-biurowa;
 11. prowadzenie podręcznego archiwum akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego.

Do szczegółowego zakresu działalności Wydziału Wsparcia Merytorycznego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z analizą wyników audytu, planowaniem i sprawozdawczością, w tym:
  • opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego Biura, na podstawie corocznej analizy ryzyka w obszarach działalności m.st. Warszawy,
  • aktualizacja poziomu ryzyka w obszarach działalności przewidzianych przez Biuro do objęcia planem audytu w najbliższych trzech i pięciu latach,
  • analiza terminowości i poprawności sporządzania oraz przesyłania Prezydentowi rocznego planu audytu oraz informacji z wykonania planu audytu przez jednostki nadzorowane, których kierownicy prowadzą audyt wewnętrzny,
  • sporządzanie dla Prezydenta rocznego wykazu jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta: 
  - których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego,
  - przekazujących roczne plany audytu wewnętrznego oraz informacje z ich wykonania,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania przez Biuro rocznych planów audytów oraz okresowych, w tym półrocznych, informacji z wyników przeprowadzonych zadań audytowych oraz innych prac Biura,
  • sporządzanie zbiorczych informacji z audytów zleconych przez Prezydenta;
 2. prowadzenie spraw związanych z metodyką prowadzenia audytu, w tym:
  • opracowywanie i aktualizowanie Księgi Procedur,
  • opracowywanie zestawu wytycznych i wzorów formularzy stosowanych w procesie audytu wewnętrznego, a w szczególności dotyczących:
  - analizy przedaudytowej,
  - programu audytu,
  - analizy ryzyka i kontroli wewnętrznej,
  - arkusza ustaleń,
  - zamknięcia zadania audytowego,
  - monitorowania rekomendacji,
  • doskonalenie metodyki analiz, warsztatu i narzędzi audytu wewnętrznego, stosowanych w procesie oceny systemu zarządzania, w tym kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
  • wspomaganie audytorów wewnętrznych w zbieraniu informacji o badanej problematyce lub obszarze działalności,
  • opracowywanie materiałów i proponowanie rozwiązań w sprawach wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu Koordynującego,
  • opracowywanie informacji dla Gabinetu Prezydenta z realizacji postanowień i zaleceń Zespołu Koordynującego, dotyczących zakresu działania Biura,
  • zbieranie i analizowanie informacji, opracowań i dokumentacji dotyczących rozwiązań organizacyjnych i metodologicznych, które mogą być przydatne przy opracowywaniu i stałym doskonaleniu metodyki, procedur i narzędzi stosowanych w procesie audytu wewnętrznego,
  • współpraca ze Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz innymi organizacjami audytorskimi oraz śledzenie praktyki, rozwoju i kierunku zmian w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
  • przygotowywanie założeń i projektów rozwiązań dotyczących pracy Biura, zgodnie z kierunkiem zmian wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • opiniowanie w określonym zakresie wewnętrznych aktów prawnych,
  • wnioskowanie o zmianę obowiązujących przepisów wewnętrznych, regulaminów i procedur,
  • bieżąca współpraca z wydziałami audytu w zakresie potrzeb szkoleniowych audytorów oraz innych pracowników Biura,
  • inicjowanie działań usprawniających proces audytu wewnętrznego,
  • współpraca z instytucjami i organami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli oraz z audytorami zewnętrznymi, ekspertami i konsultantami;
 3. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem jakości świadczonych usług:
  • opracowanie Programu zapewnienia i poprawy jakości,
  • analiza i ocena zgodności praktyki audytorskiej z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
  • nadzorowanie oraz monitorowanie i doskonalenie sposobu funkcjonowania Programu zapewnienia i poprawy jakości zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
  • dokonywanie bieżącej oceny wewnętrznej działalności audytu wewnętrznego, w tym:
  - zgodności działalności Biura z: aktami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Audytu Wewnętrznego m.st. Warszawy, Regulaminem Urzędu, Regulaminem, Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego i Kodeksem Etyki IIA,
  - adekwatności struktury organizacyjnej oraz procedur zarządzania działalnością audytu wewnętrznego,
  - ryzyka dla celów planowania rocznego oraz strategicznego wieloletniego,
  - realizacji rocznego i wieloletniego planu audytu,
  • przeprowadzanie okresowych ocen wewnętrznych w zakresie:
  - sposobu prowadzenia akt bieżących i stałych audytu,
  - wypełnienia list i formularzy sprawdzających sposób wykonania prac przez audytora wewnętrznego podczas realizacji zadania,
  - stosowania i wykorzystywania narzędzi doskonalenia audytu wewnętrznego, w tym informacji zwrotnych od kierowników jednostek audytowanych na temat satysfakcji z pracy audytorów,
  - sporządzania sprawozdawczości rocznej i okresowej,
  • koordynowanie procesu samooceny audytu wewnętrznego oraz sporządzanie informacji rocznej samooceny audytu wewnętrznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
  • współpraca z zewnętrznymi audytorami przeprowadzającymi okresowe przeglądy zewnętrzne,
  • inicjowanie zmian struktury organizacyjnej, obowiązujących procedur zarządzania audytem wewnętrznym oraz modelu analizy ryzyka,
  • analiza i ocena wskaźników działalności Biura, w tym w szczególności zarządzania czasem, wykonania planu oraz zadań zleconych, skuteczności monitorowania terminowości i sposobu realizacji rekomendacji;
 4. koordynowanie działań w procesie zarządzania ryzykiem w Biurze.
 
 
Wprowadził BZMW/jszlendak 28-01-2010
Aktualizujący Puchlik Alicja (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 27-02-2018
Zatwierdzający Stoma Bożena (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 27-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-02-2018
Liczba odwiedzin: 4787
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe