Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44

Składanie dokumentów: 
kancelaria na parterze budynku, wejście od strony budynku Rotundy.

Spotkania z Architektem Miasta i pracownikami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: w godzinach pracy biura, po uprzednim umówieniu się. Szczegóły organizacji spotkań w linku.

Serwis internetowy Architektura i Planowanie Przestrzenne:
architektura.um.warszawa.pl

Telefon
ogólny: 22 44 323 00; kancelaria: 22 44 323 43 lub 44 lub 76; sekretariat: 22 44 323 01 lub 04 (dyr. Marlena Happach, dyr. Sylwia Kośnik, dyr. Wanda Stolarska, dyr. Wojciech Wagner), 22 44 323 05, 22 44 323 45, 22 325 78 00 (dyr. Monika Konrad, dyr. Małgorzata Nowaczyk, dyr. Bartosz Rozbiewski)
Faks
22 44 32 450
Email
sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Marlena Happach
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: mhappach@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.10
zastępca dyrektora Wojciech Wagner
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wwagner@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.7
zastępca dyrektora Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 443 23 05, 22 443 23 45, 22 325 78 00, faks: 22 443 24 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.4
zastępca dyrektora Małgorzata Nowaczyk
tel.: 22 443 23 05, 22 443 23 45, 22 325 78 00, faks: 22 44 324 50, e-mail: m.nowaczyk@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.5
zastępca dyrektora Monika Konrad
tel.: 22 443 23 05, 22 443 23 45, 22 325 78 00, faks: 22 443 24 50, e-mail: mkonrad@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.2
zastępca dyrektora Sylwia Kośnik
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: skosnik@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.8
zastępca dyrektora Wanda Stolarska
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wstolarska@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 8.6
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego oraz polityki mobilności m.st. Warszawy;
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi instytucjami i jednostkami – na szczeblu krajowym i międzynarodowym – zajmującymi się problemami polityki przestrzennej oraz rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej;
 3. prowadzenie procedury sporządzania, wdrażania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego i przekazanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz;
 5. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych;
 6. prowadzenie spraw i projektów związanych z kompleksowymi przekształceniami przestrzeni publicznej, szczególnie placów i ulic;
 7. nadzór nad umieszczeniem w przestrzeni publicznej naniesień o charakterze krótkoterminowym bądź jednostkowym;
 8. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 9. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań, studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz;
 10. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 11. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 12. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 13. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych;
 14. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 16. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 17. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa;
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych dla inwestycji: stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy oraz dotyczących dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych;
 19. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 20. prowadzenie i koordynacja konsultacji społecznych w zakresie działania Biura;
 21. przygotowanie i realizacja konkursów i nagród architektonicznych;
 22. prowadzenie spraw dotyczących promocji, polityki graficznej i wizerunkowej zadań z zakresu architektury;
 23. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i inżynierów budowlanych;
 24. przygotowanie programów wykonawczych i polityki w zakresie mobilności;
 25. określanie priorytetów rozwoju infrastruktury transportowej m.st. Warszawy;
 26. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem matematycznego modelu ruchu, zbieranie danych oraz badań ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
Dodatkowe informacje

zobacz również:

Polityka przestrzenna

Planowanie miejscowe

Proces budowlany

Przestrzeń publiczna

Konkursy architektoniczne

Wydawnictwa

 

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są:

Zespoły:

Samodzielne stanowiska:

 

Zobacz też:

Wydziały architektury i budownictwa dla dzielnic

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-05-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-04-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-04-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-04-2022
Liczba odwiedzin: 449103

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe