Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Składanie dokumentów: 
kancelaria na parterze budynku - pok. 27 

Spotkania z Architektem Miasta i pracownikami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: w godzinach pracy biura, po uprzednim umówieniu się. Szczegóły organizacji spotkań w linku.

Serwis internetowy Architektura i Planowanie Przestrzenne:
www.architektura.um.warszawa.pl

Telefon
ogólny: 22 44 323 00; kancelaria: 22 44 323 43 lub 44 lub 76; sekretariat: 22 44 323 01 lub 04
Faks
22 44 32 450
Email
sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Marlena Happach
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: mhappach@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
zastępca dyrektora Wojciech Wagner
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wwagner@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 518
zastępca dyrektora Monika Konrad
tel.: 22 443 23 04, faks: 22 443 24 50, e-mail: mkonrad@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1320
zastępca dyrektora Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 443 23 01, 22 443 23 04, faks: 22 443 24 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 507
zastępca dyrektora Wanda Stolarska
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wstolarska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
zastępca dyrektora Sylwia Kośnik
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: skosnik@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 517
zastępca dyrektora Małgorzata Nowaczyk
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: m.nowaczyk@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego oraz polityki mobilności m.st. Warszawy;
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi instytucjami i jednostkami – na szczeblu krajowym i międzynarodowym – zajmującymi się problemami polityki przestrzennej oraz rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej;
 3. prowadzenie procedury sporządzania, wdrażania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego i przekazanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz;
 5. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych;
 6. prowadzenie spraw i projektów związanych z kompleksowymi przekształceniami przestrzeni publicznej, szczególnie placów i ulic;
 7. nadzór nad umieszczeniem w przestrzeni publicznej naniesień o charakterze krótkoterminowym bądź jednostkowym;
 8. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 9. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań, studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz;
 10. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 11. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 12. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 13. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych;
 14. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 16. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 17. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa;
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych dla inwestycji: stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy oraz dotyczących dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych;
 19. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 20. prowadzenie i koordynacja konsultacji społecznych w zakresie działania Biura;
 21. przygotowanie i realizacja konkursów i nagród architektonicznych;
 22. prowadzenie spraw dotyczących promocji, polityki graficznej i wizerunkowej zadań z zakresu architektury;
 23. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i inżynierów budowlanych;
 24. przygotowanie programów wykonawczych i polityki w zakresie mobilności;
 25. określanie priorytetów rozwoju infrastruktury transportowej m.st. Warszawy;
 26. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem matematycznego modelu ruchu, zbieranie danych oraz badań ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
Dodatkowe informacje

zobacz również:

Polityka przestrzenna

Planowanie miejscowe

Proces budowlany

Przestrzeń publiczna

Konkursy architektoniczne

Wydawnictwa

 

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są:

Zespoły:

Samodzielne stanowiska:

 

Zobacz też:

Wydziały architektury i budownictwa dla dzielnic

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-05-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-01-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-01-2022
Liczba odwiedzin: 432617
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe