Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Składanie dokumentów: 
kancelaria na parterze budynku - pok. 27 

Serwis internetowy Architektura i Planowanie Przestrzenne:
www.architektura.um.warszawa.pl

Telefon
ogólny: 22 44 323 00; kancelaria: 22 44 323 43 lub 44 lub 76; sekretariat: 22 44 323 01 lub 04
Faks
22 44 32 450
Email
sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Marlena Happach
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: mhappach@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
zastępca dyrektora Wojciech Wagner
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wwagner@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 518
zastępca dyrektora Wanda Stolarska
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: wstolarska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
zastępca dyrektora Sylwia Kośnik
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: skosnik@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 517
zastępca dyrektora Małgorzata Nowaczyk
tel.: 22 44 323 01, 22 44 323 04, faks: 22 44 324 50, e-mail: m.nowaczyk@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy;
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi  instytucjami i jednostkami - na szczeblu krajowym i międzynarodowym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej oraz rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej;
 3. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
 4. prowadzenie procedury sporządzania, wdrażania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego i przekazanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz;
 6. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych;
 7. przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji Programu rewitalizacji m.st. Warszawy;
 8. koordynacja realizacji, monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności projektów i przedsięwzięć kluczowych w ramach Programu rewitalizacji m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie spraw i projektów związanych z kompleksowymi przekształceniami przestrzeni publicznej, szczególnie placów i ulic, a także lokalizacji pomników;
 10. nadzór nad umieszczeniem w przestrzeni publicznej naniesień o charakterze krótkoterminowym bądź jednostkowym;
 11. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 12. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz;
 13. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 14. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 15. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 16. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych;
 17. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych;
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 19. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 20. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa;
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych dla inwestycji: stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy oraz dotyczących dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych;
 22. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 23. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego;
 24. prowadzenie i koordynacja konsultacji społecznych w zakresie działania Biura;
 25. przygotowanie i realizacja konkursów i nagród architektonicznych;
 26. prowadzenie spraw dotyczących promocji, polityki graficznej i wizerunkowej zadań z zakresu architektury;
 27. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i inżynierów budowlanych.
Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

zobacz również:

Polityka przestrzenna

Planowanie miejscowe

Proces budowlany

Estetyka przestrzeni publicznej

Konkursy architektoniczne

Wydawnictwa

 

Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są:

 

Zobacz też:

Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Schemat struktury organizacyjnej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (załącznik do ww. zarządzenia)

Wydziały architektury i budownictwa dla dzielnic

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-05-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-05-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-05-2020
Liczba odwiedzin: 401757
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe