Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > * Wydział Planowania Miejscowego > Wydział Planowania Miejscowego

Wydział Planowania Miejscowego

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 23 10
Faks
22 443 24 51
Email
architektura@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Marek Mikos
tel.: 22 443 23 00, faks: 22 443 23 02, e-mail: mmikos@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513a
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Planowania Miejscowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz oraz prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w zakresie zadań Wydziału:
  1. przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie planów przez jednostki zewnętrzne,
  2. nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi,
  3. odbiór formalny i merytoryczny zamówionych planów;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowań administracyjnych;
 4. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. zbieranie wniosków i dokonywanie uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami,
  3. obsługa procesu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu,
  4. zbieranie uwag do planu oraz dokonywanie ich klasyfikacji,
  5. przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta m.st. Warszawy,
  6. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących protestów i zarzutów,
  7. nadzór nad procedurą przekazywania skarg do Sądu Administracyjnego,
  8. przygotowywanie projektów planów do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy,
  9. sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich archiwizacja oraz przekazanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wojewodzie Mazowieckiemu celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Wojewódzkim,
  10. przekazywanie informacji o sporządzonych i uchwalonych planach do innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Urzędu;
 5. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych;
 7. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-06-2007
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-11-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-11-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-11-2013
Liczba odwiedzin: 33326
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe