Kanał Wyżej
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 44 323 35

Faks
22 44 324 50

Email
anna.mierzejewska@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna MierzejewskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Północ należy w szczególności:
przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego; współpraca z projektantami i jednostkami Urzędu w zakresie zagospodarowania przestrzennego; zbieranie wniosków i dokonywanie uzgodnień projektu planu miejscowego z uprawnionymi jednostkami i instytucjami; obsługa procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu; zbieranie uwag do projektu planu miejscowego oraz dokonywanie ich klasyfikacji; przygotowanie projektu rozpatrzenia wniesionych uwag; przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta m.st. Warszawy w związku z procedurą sporządzania planu  miejscowego; kompletowanie dokumentacji planów miejscowych, ich archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych planów miejscowych Wojewodzie Mazowieckiemu oraz sądom administracyjnym; przygotowywanie merytorycznego wkładu do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem planu i udział w posiedzeniach sądowych; prowadzenie i archiwizacja postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic; przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu działania Wydziału,
dla obszaru dzielnic Białołęka, Bielany i Bemowo.
Odnośniki
Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ
Maria Gąsiorowska

Wersja standardowa