Kanał Wyżej
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 44 323 01

Faks
22 44 324 50

Email
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Agnieszka JasielskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód należy w szczególności:
prowadzenie procedury planistycznej i przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego, w tym uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz uchwalania planów miejscowych; współpraca z projektantami, biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie planów miejscowych; sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach obowiązujących planów miejscowych – na wniosek biur; załatwianie spraw w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu; prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – w zakresie działania Biura, z zastrzeżeniem spraw leżących w kompetencji właściwego Wydziału Architektoniczno-Budowlanego; współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic; przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy informacji z zakresu działania Wydziału; przygotowywanie merytorycznego stanowiska do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem uchwały lub decyzji oraz udział w posiedzeniach sądowych,
dla obszaru dzielnic Rembertów, Wawer i Wesoła.
Odnośniki
Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód

Wersja standardowa