Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Dział Analiz

Katalog wyżej: Wydział Polityki Przestrzennej

Lista artykułów:


Dział Analiz

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 83
Faks
22 44 324 50
Email
brozbiewski@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 44 323 83, faks: 22 44 324 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 504
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Analiz wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:

  1. formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy;
  2. przygotowanie wytycznych do planów miejscowych i innych opracowań planistycznych oraz badanie ich zgodności ze Studium;
  3. prowadzenie procedury planistycznej i przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego, w tym uchwał o przystąpieniu oraz uchwalania Studium;
  4. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, audytu krajobrazowego;
  5. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i innymi instytucjami - na szczeblu krajowym i zagranicznym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej;
  6. współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378);
  7. prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy;
  8. współpraca, w zakresie badania niesprzeczności ze Studium, wniosków wpływających w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
  9. dokonywanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych (w tym analiza wniosków w sprawie zmian);
  10. współpraca przy opracowywaniu wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-16
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-16
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-17
Wersja standardowa