Kanał Wyżej
Dział Analiz


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 44 323 83

Faks
22 44 324 50

Email
brozbiewski@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Bartosz RozbiewskiZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Działu Analiz wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:
formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy; przygotowanie wytycznych do planów miejscowych i innych opracowań planistycznych oraz badanie ich zgodności ze Studium; prowadzenie procedury planistycznej i przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego, w tym uchwał o przystąpieniu oraz uchwalania Studium; formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, audytu krajobrazowego; współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i innymi instytucjami - na szczeblu krajowym i zagranicznym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej; współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378); prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy; współpraca, w zakresie badania niesprzeczności ze Studium, wniosków wpływających w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; dokonywanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych (w tym analiza wniosków w sprawie zmian); współpraca przy opracowywaniu wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.Odnośniki
Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Dział Analiz

Wersja standardowa