Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia > Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: informacja dla projektantów

Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: informacja dla projektantów

  Drukuj
 

INFORMACJA DLA PROJEKTANTÓW

Umieszczenie reklamy wielkoformatowej (np. siatki winylowej) na elewacjach w sposób przesłaniający okna i na budynku wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności, w tym m.in.:

 1. Umieszczenie wielkoformatowej reklamy na budynku na ogół nie wymaga wystąpienia o pozwolenie na budowę, ale objęte jest obowiązkiem dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na zainstalowaniu tablic lub urządzeń reklamowych. Jest jednak oczywiste, że reklama umieszczana w sposób przesłaniający okna wpływa na sposób użytkowania pomieszczeń, przede wszystkim w aspekcie widokowym, poziomu oświetlenia, wentylacji oraz zagrożenia pożarowego. W zgłoszeniu należy zatem odnieść się do tych zagadnień, ponieważ także w przypadku, gdy nie zostaną opisane, organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Dzieje się tak, jeżeli ewentualna realizacja robót może m.in. spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, lub pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych. Ze względów praktycznych byłoby zatem wskazane, aby do zgłoszenia dołączony był projekt, sporządzony przez uprawnionych projektantów, mimo, że z zapisów art. 30 taki obowiązek bezpośrednio nie wynika.

 2. Projekt przedstawiany w związku z art. 28 lub 30 prawa budowlanego w Wydziale Architektury i Budownictwa dla właściwej terytorialnie dzielnicy lub dla wybranych obiektów w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy powinien składać się z części architektonicznej i konstrukcyjnej. Część architektoniczna powinna odnosić się do detali architektonicznych budynku, na rysunku z odwzorowaniem stanu istniejącego (również w zakresie istniejących innych reklam i szyldów) należałoby podać wymiary odległości reklamy od krawędzi ściany oraz rzędne wysokościowe. Wskazane jest także, aby załączyć wizualizację w kolorze planowanej reklamy z użyciem zdjęcia budynku lub budowli, ukazującego jego stan aktualny, z naniesieniem ewentualnych zmian jego wyglądu dokonanych na skutek umieszczenia reklamy.  

  W części konstrukcyjnej trzeba by przedstawić sposób mocowania reklamy na ścianie.

  Całość projektu budowlanego składanego do wydziału powinna odnosić się m.in. do:
  • zmiany wyglądu budynku, 
  • zmiany warunków pracy w pomieszczeniach, w tym oświetlenia i wentylacji, 
  • zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej.
 3. Z uwagi na charakter zamierzenia, wysokość budynku i eksponowane położenie w krajobrazie miasta (reklam na ogół nie umieszcza się na budynkach nie widocznych w przestrzeni publicznej miasta), w skład zespołu projektowego powinni wchodzić projektanci posiadający stosowne uprawnienia architektoniczne oraz konstrukcyjne.

 4. Reklamę, zakrywającą ściany zewnętrzne należy traktować jako rodzaj okładziny elewacyjnej. Zgodnie z par. 216 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, z późn. zmianami), który ma zastosowanie ze względu na wysokość budynku, w przypadku budynków wyższych niż 25 m, użyta tkanina powinna być wykonana z materiału niepalnego. Ocena materiału jako niepalnego powinna być potwierdzona przez akredytowaną jednostkę naukowo-badawczą, uprawnioną do oceny materiałów stosowanych w budownictwie. Należy podkreślić, że kategoria „NIEPALNY” jest kategorią odrębną dla kategorii „TRUDNOZAPALNY CZY NIEZAPALNY”. Oznacza to, że materiał certyfikowany tylko jako „niezapalny” nie spełnia warunku określonego w ww. rozporządzeniu, ponieważ nie jest „niepalny”.

  Ewentualna zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów może być udzielona w trybie opisanym w rozporządzeniu, w oparciu o uzgodnienie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 5. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137) projekt zawieszenia reklamy na budynkach wyższych niż 25 m wymaga uzgodnienia. Rzeczoznawca, uzgadniający projekt powinien opierać się na danych określonych przez projektanta, których zakres określony został w par 5 cyt. rozporządzenia, ze zwróceniem uwagi na ewentualność zawieszania reklamy na budynku wysokim i wysokościowym w sposób przesłaniający okna. Rzeczoznawca powinien przeanalizować zagrożenie ewentualnego przenoszenia się ognia pomiędzy kondygnacjami, stanowiącymi odrębne strefy pożarowe, a wynikającego z przyjętego sposobu zawieszenia.

  W przypadku, gdyby projekt został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. mimo braku spełnienia wymogów opisanych w punkcie 3 i 4, należałoby o tym fakcie poinformować Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej ( par. 13, ust. 2 ) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137).

 6. Według par. 93. ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, z późn. zmianami) pomieszczenie mieszkalne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. Zawieszanie reklamy na elewacji w sposób przesłaniający okna nie może ponadto stać w sprzeczności z wymogami par. 57 tego rozporządzenia. Ażurowe siatki reklamowe ograniczają dostęp światła do pomieszczeń proporcjonalnie w stosunku do stopnia perforacji. Projektant powinien zatem przeliczyć, czy wielkość okien jest na tyle duża, aby po ograniczeniu dostępu światła przez siatkę, warunek określony w ww. przepisie jest nadal spełniony. Niezbędne jest także spełnienie wymogów par. 155 ust. 1, co oznacza, że siatka powinna posiadać perforację zapewniającą minimum 50% swobody przepływu powietrza. Ma to również związek z zapisami par. 309 pkt 9 rozporządzenia. Do projektanta należy także sprawdzenie, czy po zawieszeniu siatki wielkość strumienia powietrza napływającego do pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń pracy, jest zgodna z wymaganiami zapisanymi w par. 149 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

 7. Projekt zawieszenia reklamy na budynku biurowym powinien zostać zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w kontekście wymagań par. 57 warunków technicznych oraz Polskich Norm. Z warunków opinii rzeczoznawcy będzie wynikało, czy niezbędne jest uzyskanie uzgodnienia zgodnie z par. 15 ust. 1 oraz par. 25 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U.03.169.1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz par. 58 cyt. warunków technicznych. Z uwagi na przesłanianie okien pomieszczeń, w których mogą znajdować się miejsca pracy, zamierzenie musiałoby wtedy uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego projektant dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpisanie tego oświadczenia jest wiążące i ma dużą wagę, ponieważ projektant, który sporządza projekt nie spełniając lub spełniając niedbale swoje obowiązki – poprzez np. ignorowanie obowiązujących przepisów - naraża się na przeprowadzenie względem niego postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-06-2008
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-01-2009
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-01-2009
Publikujący Łukasz Czupryński 16-01-2009
Liczba odwiedzin: 7875
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe