Kanał Wyżej
Informacja dotycząca ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Treść
W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U z 2011 r. nr 232 poz. 1377). Art. 17 i następne ww. ustawy zobowiązują dewelopera do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z załącznikiem do ustawy (wzoru prospektu informacyjnego). Z kolei dział III części ogólnej załącznika zobowiązuje dewelopera do następującego opracowania tematu: „Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach”.
 
Pod niżej wskazanymi adresami znajdziecie Państwo informacje z zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy dotyczące:
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę:
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa 
(w menu po lewej stronie należy włączyć widoczność warstwy "pozwolenia na budowę") 

uchwalonych planów miejscowych:
/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AM/Ogloszenia/WPM_plany_obowiazujace.htm

opracowywanych planów miejscowych:
/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AM/Ogloszenia/WPM_plany_opracowywane.htm

ogłoszenia i informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm 

Mapa zawierająca rysunki i teksty obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem: 
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania
Ponadto w dokumentacji planistycznej, jaką jest Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - określającej politykę zagospodarowania przestrzennego miasta, dostępnej na stronie http://www.architektura.um.warszawa.pl/studium, mogą Państwo przeanalizować kierunki dalszego rozwoju terenu, którym są Państwo zainteresowani.
Na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy /Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/default.htm można znaleźć dane dotyczące planowanych inwestycji komunalnych zamieszczonych w Wieloletniej prognozie finansowej Urzędu m.st. Warszawy na lata 2012- 2033.Data ogłoszenia
2012-04-27

Data wprowadzenia:  27-04-2012

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Działania związane ze wznoszeniem pomników
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: komunikat
Działania związane z umieszczaniem tablic pamiątkowych
Decyzja nr 54/WIL/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Alei Rzeczpospolitej - Etap II
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zespół ds. wypracowania zasad i sposobów realizacji roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną
Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: informacja dla projektantów
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach przesłaniające okna: opinia prawna
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa