Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia > Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy

Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy
Treść

Opracowanie wykonała w 2009 r. specjalistyczna Pracownia Ochrony Środowiska Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA, na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. W opracowaniu, w oparciu o obowiązujące przepisy wspólnotowe i krajowe, wskazano tereny, na których realizacja nowych inwestycji może stwarzać potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania i przedmiotu ochrony obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Opracowanie składa się z części tekstowej i części graficznej (mapy).

W części tekstowej:
- zidentyfikowano zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z lokalizacji przedsięwzięć,
- sformułowano wskazania do dokonywania ich wstępnej selekcji,
- określono zasady, których stosowanie w procesie ustalania zagospodarowania terenu i podejmowania decyzji związanych z realizacją inwestycji pozwoli na uniknięcie potencjalnych "szkód w środowisku",
- wskazano skutki nieprzestrzegania zasady "przezorności".

Na mapie wskazano:
- istniejące i projektowane obszary Natura 2000,
- tereny, w których obrębie inwestycje wymagają oceny pod kątem oddziaływania na obszary Natura 2000 i przedmioty ochrony, dla których zostały ustanowione,
- tereny, które mają znaczenie dla właściwego funkcjonowania obszarów Natura 2000 poprzez zapewnienie im łączności z innymi cennymi terenami przyrodniczymi (korytarze ekologiczne),
- zasięg Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW) według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody i środowiska nakładają na organy podejmujące decyzje administracyjne szczególne wymogi, takie jak:
- zakaz podejmowania działań, mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 (art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.),
- obowiązek rozważenia przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 1999, poz 1227, ze zm.).

Wskazane w analizie zasady powinny być przestrzegane w procedurach: sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji administracyjnych mających wpływ na zagospodarowanie terenu.

Analiza uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-12-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-03-2010
Zatwierdzający Mikos Marek 10-03-2010
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-03-2010
Liczba odwiedzin: 4490
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe