Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Rejestr umów > Rejestr umów

Rejestr umów

  Drukuj
 
 
LPData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyPodmiot zawierający umowęPodmiot, z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyWspół- finansowanie ze środków UEKwota umowy brutto*
1.4/22/20164/22/2016
11/30/2017
REMBERTÓWPOLSUPER Spółka z ograniczonąPrzedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2016-2017 1. Zakres prac obejmuje oczyszczanie ulic: oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne) całej szerokości jezdni ulic, pasów przy krawężnikowych po obu stronach ulicy wraz z tzw. martwymi polami, krawężnikami i bezpiecznikami oraz dostępnymi powierzchniami zatok przystankowych i parkingowych usytuowanych w poziomie jezdni, 2 Oczyszczanie chodników: chodników z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne, zamiatanie ręczne), grabienie i wywóz liści. a) Zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczaniu lekkiego sprzętu mechanicznego do zamiatania chodników (zamiatarki, z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych- powodujących znaczące zapylenie i hałas). b) Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. c) Z tytułu stosowania sprzętu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. d) Niedozwolone jest: - zanieczyszczanie zieleni i innych terenów przylegających, - stosowanie niesprawnego sprzętu, - stosowanie dmuchaw spalinowych, - stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do usunięcia zanieczyszczeń i nieprawidłowości powstałych w wyniku prac na własny koszt. 3. Standardy wykonywanych prac: Oczyszczanie letnie a) zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej dostępnej szerokości, pasów przykrawężnikowych, łącznie z bezpiecznikiem, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. martwymi polami. Na odcinkach ulic gdzie nie występuje bezpiecznik, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości do 0,5m. b) w przypadku braku dostępności terenu do oczyszczania w wyznaczonym czasie (awarie, remonty, inwestycje budowlane w pasie drogowym lub brak możliwości realizacji prac z uwagi na pojazdy blokujące pas drogowy), Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu jakie tereny nie zostały oczyszczone oraz przystąpić do wykonania prac niezwłocznie po uzyskaniu dostępności tego terenu oraz zgłosić zakończenie realizacji przedmiotowych prac, bezpośrednio po ich wykonaniu. c) na odcinkach gdzie nie występują krawężniki oczyszczeniu podlega utwardzona nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Na czyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci pasów nie zebranych zanieczyszczeń. Na bezpiecznikach jak też na utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Zabrane zanieczyszczenia muszą być na bieżąco wywożone i utylizowane. d) wykonanie prac wg pkt. a nie może powodować zanieczyszczenia przylegających do jezdni chodników, bezpieczników i terenów zieleni, 4. Wymagania techniczne sprzętu. a) bezprzewodową łączność z bazą wykonawcy, b) satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania tras, z bieżącym podglądem oraz archiwizacją tras przejazdów sprzętu przez cały okres trwania umowy 5. Organizacja działań letniego oczyszczania 5.1 Oczyszczanie mechaniczne (jezdnie) a) cykliczne zamiatanie całej szerokości jezdni ulic będzie realizowane w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego, z częstotliwością ok. jedna akcja na 4-6 tygodni, b) szczegółowy wykaz oczyszczanych ulic stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5.2 Oczyszczanie mechaniczne i ręczne (chodniki i place) a) Prace związane z oczyszczaniem doraźnym i zamiataniem ciągów pieszo-jezdnych muszą gwarantować zapewnienie czystości określonej standardem, potwierdzonej obustronnym protokołem odbioru w określonych przez Zamawiającego terminach. Odbiory następować będą w dni robocze w godzinach 80Nie 320942,54 zł
2.4/8/20164/12/2016
4/26/2016
REMBERTÓWJULINEX KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE WWykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) wraz z wykonaniem obmiaru z natury na wykonanie, -remont sali gimnastycznej,- wymiany drzwi do łazienek i sal lekcyjnych, - wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych do szatni szkolnej z drewnianych na aluminiowe przeszklone, - malowanie wskazanych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26Nie 3936 zł
3.4/7/20164/7/2016
6/30/2016
REMBERTÓWKrystyna SzabrańskaPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Nie 5760 zł
4.4/6/20164/6/2016
6/29/2016
REMBERTÓWEliza KsiążczakPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.Nie 2860 zł
5.4/4/20164/4/2016
4/6/2016
REMBERTÓWLASER STUDIO PIOTR WITKOWSKIWykonanie dyplomu grawerowanegoNie 209,1 zł
6.4/1/20164/16/2016
11/30/2017
REMBERTÓWHERMES ENERGY GROUP S.A.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do kurka głównego odcinającego dopływ paliwa gazowego do instalacji w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie, 1. Zapotrzebowanie na Moc umowną w wysokości: 111 kWh/h, 2. Przewidywana szacunkowa wielkość zużycia Paliwa gazowego w latach 2016-2017: Rok Zamawiane ilości Paliwa gazowego w kWh 2016 - 125 000 2017 - 165 000 Razem - 290 000 3. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie do celów: ogrzewania pomieszczeń przez piec gazowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1 szt. o mocy cieplnej - 114 kW, 4. Układ pomiarowy składa się z: - gazomierza miechowego typu G10N, - rejestratora godzinowego poboru paliwa gazowego wyposażonego w funkcję telemetrycznego przekazu danych pomiarowych typu SMS.Nie 44452,22 zł
7.3/25/20164/1/2016
12/15/2016
REMBERTÓWInstalatorstwo Elektryczne, Roboty Budowlane Jacek GinterPrzeglądy, konserwacje i utrzymanie w stałej sprawności instalacji elektrycznej na terenie placu zabaw przy ul.Frontowej i obiektu sportowo- rekreacyjnego SYRENKANie 8050,35 zł
8.3/25/20164/1/2016
6/30/2016
REMBERTÓWIgor Bogackiwykonywanie czynności pomocniczych przy obsłudze prawnej Urzędu Dzielnicy, analiza dokumentacji poszczególnych nieruchomości pod kątem przygotowania wniosków o stwierdzenie ich zasiedzenia, sporządzanie projektów pism procesowychNie 8400 zł
9.3/22/20164/1/2016
12/15/2016
REMBERTÓWELEKTRO-SYSTEMprzeglądy, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji monitoringu na terenie placu zabaw przy ul.Frontowej i obiektu sportowo-rekreacyjnego 'Syrenka' przy ul.CzwartakówNie 8075 zł
10.3/21/20163/21/2016
3/31/2016
REMBERTÓWMAKU-ARTWykonanie karykaturyNie 300 zł
11.3/17/20163/18/2016
6/15/2016
REMBERTÓWAG Complex Sp z o.o.Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego na świeżym powietrzu tzw. Street Workout Parku na dz. 13/1, na podstawie projektu złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. 'Flow Park'Nie 59978,49 zł
12.3/16/20163/16/2016
3/18/2016
REMBERTÓWAB PERFEKTPublikacja życzeń świątecznych w 'Mojej Gazecie Regionalnej'Nie 295,2 zł
13.3/15/20163/15/2016
11/30/2016
REMBERTÓW,,Drew-Plak Wikieł Sławomir ul. Mokry Ług 23Autrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów Nie 129008,35 zł
14.3/15/20164/15/2016
4/18/2016
REMBERTÓWJ-PropertyPublikacja życzeń świątecznych na łamach 'Wiadomości Sąsiedzkich'Nie 228,78 zł
15.3/14/20163/14/2016
3/17/2016
REMBERTÓWDIDO Skoczylasusługa wykonania 300 szt. granatowych koszulek z nadrukamiNie 4428 zł
16.3/10/20163/10/2016
6/24/2016
REMBERTÓWPomoc Specjalistyczna Marta Monika SzuberskaKontynuacja autorskiego programu z zakresu profilaktyki uzależnień 'Szkoła dla Rodziców- Masz wpływ na swoje życie' cykl IV 'Przystań Rembertów'Nie 39500 zł
17.3/3/20163/3/2016
12/15/2016
REMBERTÓWTRANS-MEDOdbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów -padłe zwierzęta domowe i dzikie z terenu Dzielnicy Rembertów m.st.WarszawyNie 2000 zł
18.3/2/20163/2/2016
12/20/2016
REMBERTÓWZakład Usług Brukarskich ADROG Spółka JawnaRoboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2016 r.Nie 874885,2 zł
19.3/1/20163/1/2016
12/15/2016
REMBERTÓWP.K. Eko-Trans - Odpady sp. z o.o. sp.k.podstawianie i opróżnianie kontenerów do odbioru odpadów pochodzących ze sprzątania ulic oraz opróżniania koszy z terenów m.st. Warszawy Dzielnicy RembertówNie 50895 zł
20.3/1/20163/1/2016
9/30/2017
REMBERTÓWMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJIOdprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35Nie 41580 zł
Strona: pierwsza poprzednie 10 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» następne 10 ostatnia 

*„Kwota umowy brutto” stanowi maksymalną kwotę przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków.
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt