Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Rejestr umów > Rejestr umów

Rejestr umów

  Drukuj
 
 
LPData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyPodmiot zawierający umowęPodmiot, z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyWspół- finansowanie ze środków UEKwota umowy brutto*
1.5/12/20165/19/2016
8/18/2016
REMBERTÓWPBD KOS-BUD KOSOWSKI SP.JAWNAPrzedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2016 r. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono przedmiar robót zawierający rodzaj, zakres i opis robót wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to remont jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), lub chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), oraz roboty rozbiórkoweNie 99779,57 zł
2.5/9/20165/9/2016
8/8/2016
REMBERTÓWFIRMA ŚWIĘCKIRemont oświetlenia ulicy Płatnerskiej.Nie 32541,16 zł
3.5/9/20165/9/2016
12/15/2016
REMBERTÓWOddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów PolskichŚwiadczenie usług profesjonalnego doradztwa i konsultacje eksperckie w zakresie urbanistyki i architektury w procesie przygotowania wielobranżowej koncepcji Centrum Lokalnego w Dzielnicy RembertówNie 21525 zł
4.5/5/20165/5/2016
10/31/2016
REMBERTÓWKRIS Krzysztof WolskiRemonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. WarszawyNie 366522,4 zł
5.4/28/20165/4/2016
5/31/2016
REMBERTÓWMaciej Kuśwykonanie zadań przy organizacji imprezy z okazji Święta Rembertowa oraz uroczystości patriotycznej w 71 rocznicę rozbicia obozu więźniów NKWDNie 2200 zł
6.4/27/20164/27/2016
5/20/2016
REMBERTÓWANBI Hurtownia ZOO-LUX Anna Bielawskazakup karmy dla kotów wolnobytujących na terenie Dzielnicy RembertówNie 19998,28 zł
7.4/27/20165/1/2016
9/30/2016
REMBERTÓWWATERSYSTEM SP.Z O.O.SP.K.Przeglądy, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji fontanny na terenie placu zabaw przy ul. Frontowej w Dzielnicy RembertówNie 16605 zł
8.4/22/20164/22/2016
11/30/2017
REMBERTÓWPOLSUPER Spółka z ograniczonąPrzedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2016-2017 1. Zakres prac obejmuje oczyszczanie ulic: oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne) całej szerokości jezdni ulic, pasów przy krawężnikowych po obu stronach ulicy wraz z tzw. martwymi polami, krawężnikami i bezpiecznikami oraz dostępnymi powierzchniami zatok przystankowych i parkingowych usytuowanych w poziomie jezdni, 2 Oczyszczanie chodników: chodników z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne, zamiatanie ręczne), grabienie i wywóz liści. a) Zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczaniu lekkiego sprzętu mechanicznego do zamiatania chodników (zamiatarki, z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych- powodujących znaczące zapylenie i hałas). b) Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. c) Z tytułu stosowania sprzętu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. d) Niedozwolone jest: - zanieczyszczanie zieleni i innych terenów przylegających, - stosowanie niesprawnego sprzętu, - stosowanie dmuchaw spalinowych, - stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do usunięcia zanieczyszczeń i nieprawidłowości powstałych w wyniku prac na własny koszt. 3. Standardy wykonywanych prac: Oczyszczanie letnie a) zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej dostępnej szerokości, pasów przykrawężnikowych, łącznie z bezpiecznikiem, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. martwymi polami. Na odcinkach ulic gdzie nie występuje bezpiecznik, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości do 0,5m. b) w przypadku braku dostępności terenu do oczyszczania w wyznaczonym czasie (awarie, remonty, inwestycje budowlane w pasie drogowym lub brak możliwości realizacji prac z uwagi na pojazdy blokujące pas drogowy), Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu jakie tereny nie zostały oczyszczone oraz przystąpić do wykonania prac niezwłocznie po uzyskaniu dostępności tego terenu oraz zgłosić zakończenie realizacji przedmiotowych prac, bezpośrednio po ich wykonaniu. c) na odcinkach gdzie nie występują krawężniki oczyszczeniu podlega utwardzona nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Na czyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci pasów nie zebranych zanieczyszczeń. Na bezpiecznikach jak też na utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Zabrane zanieczyszczenia muszą być na bieżąco wywożone i utylizowane. d) wykonanie prac wg pkt. a nie może powodować zanieczyszczenia przylegających do jezdni chodników, bezpieczników i terenów zieleni, 4. Wymagania techniczne sprzętu. a) bezprzewodową łączność z bazą wykonawcy, b) satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania tras, z bieżącym podglądem oraz archiwizacją tras przejazdów sprzętu przez cały okres trwania umowy 5. Organizacja działań letniego oczyszczania 5.1 Oczyszczanie mechaniczne (jezdnie) a) cykliczne zamiatanie całej szerokości jezdni ulic będzie realizowane w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego, z częstotliwością ok. jedna akcja na 4-6 tygodni, b) szczegółowy wykaz oczyszczanych ulic stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5.2 Oczyszczanie mechaniczne i ręczne (chodniki i place) a) Prace związane z oczyszczaniem doraźnym i zamiataniem ciągów pieszo-jezdnych muszą gwarantować zapewnienie czystości określonej standardem, potwierdzonej obustronnym protokołem odbioru w określonych przez Zamawiającego terminach. Odbiory następować będą w dni robocze w godzinach 80Nie 320942,54 zł
9.4/18/20164/20/2016
4/29/2016
REMBERTÓWJoanna Rynkowskaobsługa administracyjno-techniczna postępowań w sprawie przyznania świadczeń wychowawczychNie 1334 zł
10.4/8/20164/12/2016
4/26/2016
REMBERTÓWJULINEX KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE WWykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) wraz z wykonaniem obmiaru z natury na wykonanie, -remont sali gimnastycznej,- wymiany drzwi do łazienek i sal lekcyjnych, - wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych do szatni szkolnej z drewnianych na aluminiowe przeszklone, - malowanie wskazanych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26Nie 3936 zł
11.4/7/20164/7/2016
6/30/2016
REMBERTÓWKrystyna SzabrańskaPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Nie 5760 zł
12.4/6/20164/6/2016
6/29/2016
REMBERTÓWEliza KsiążczakPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.Nie 2860 zł
13.4/4/20164/4/2016
4/6/2016
REMBERTÓWLASER STUDIO PIOTR WITKOWSKIWykonanie dyplomu grawerowanegoNie 209,1 zł
14.4/1/20164/16/2016
11/30/2017
REMBERTÓWHERMES ENERGY GROUP S.A.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do kurka głównego odcinającego dopływ paliwa gazowego do instalacji w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie, 1. Zapotrzebowanie na Moc umowną w wysokości: 111 kWh/h, 2. Przewidywana szacunkowa wielkość zużycia Paliwa gazowego w latach 2016-2017: Rok Zamawiane ilości Paliwa gazowego w kWh 2016 - 125 000 2017 - 165 000 Razem - 290 000 3. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie do celów: ogrzewania pomieszczeń przez piec gazowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1 szt. o mocy cieplnej - 114 kW, 4. Układ pomiarowy składa się z: - gazomierza miechowego typu G10N, - rejestratora godzinowego poboru paliwa gazowego wyposażonego w funkcję telemetrycznego przekazu danych pomiarowych typu SMS.Nie 44452,22 zł
15.3/25/20164/1/2016
12/15/2016
REMBERTÓWInstalatorstwo Elektryczne, Roboty Budowlane Jacek GinterPrzeglądy, konserwacje i utrzymanie w stałej sprawności instalacji elektrycznej na terenie placu zabaw przy ul.Frontowej i obiektu sportowo- rekreacyjnego SYRENKANie 8050,35 zł
16.3/25/20164/1/2016
6/30/2016
REMBERTÓWIgor Bogackiwykonywanie czynności pomocniczych przy obsłudze prawnej Urzędu Dzielnicy, analiza dokumentacji poszczególnych nieruchomości pod kątem przygotowania wniosków o stwierdzenie ich zasiedzenia, sporządzanie projektów pism procesowychNie 8400 zł
17.3/22/20164/1/2016
12/15/2016
REMBERTÓWELEKTRO-SYSTEMprzeglądy, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji monitoringu na terenie placu zabaw przy ul.Frontowej i obiektu sportowo-rekreacyjnego 'Syrenka' przy ul.CzwartakówNie 8075 zł
18.3/21/20163/21/2016
3/31/2016
REMBERTÓWMAKU-ARTWykonanie karykaturyNie 300 zł
19.3/17/20163/18/2016
6/15/2016
REMBERTÓWAG Complex Sp z o.o.Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego na świeżym powietrzu tzw. Street Workout Parku na dz. 13/1, na podstawie projektu złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. 'Flow Park'Nie 59978,49 zł
20.3/16/20163/16/2016
3/18/2016
REMBERTÓWAB PERFEKTPublikacja życzeń świątecznych w 'Mojej Gazecie Regionalnej'Nie 295,2 zł
Strona: pierwsza poprzednie 10 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» następne 10 ostatnia 

*„Kwota umowy brutto” stanowi maksymalną kwotę przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków.
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt