Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Biuro Polityki Zdrowotnej

Biuro Polityki Zdrowotnej

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 07 00
Faks
22 443 07 02
Email
Sekretariat_BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Dariusz Hajdukiewicz
tel.: 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: dhajdukiewicz@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 227
zastępca dyrektora Paweł Chęciński
tel.: 22 443 07 00, faks: 22 443 07 02, e-mail: pchecinski@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 233
zastępca dyrektora Stanisław Kusak
tel.: 22 443 07 00, faks: 22 443 07 02, e-mail: skusak@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 229
Zakres działania wydziału biura

 

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

§6. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla którym m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, zwanych dalej "samodzielnymi publicznymi zakładmi opieki zdrowotnej";
 2. opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do  przekształcenia, połączenia albo likwidowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do powoływania i odwoływania rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 5. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych;
 6. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w pkt 30;
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym;
 9. prowadzenie analiz systemowych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na obszarze Warszawy;
 10. identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz opracowywanie na tej podstawie projektów kierunków polityki zdrowotnej m.st. Warszawy;
 11. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją programów zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 12. utworzenie i aktualizacja bazy danych o wyrobach medycznych, będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w pkt 30;
 13. realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015 oraz z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 w zakresie dotyczącym m.st. Warszawy;
 14. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
 15. prowadzenie spraw związanych ze współpracą m. st. Warszawy z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodów medycznych, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia;
 16. współpraca z właściwymi podmiotami przy tworzeniu planów i procedur postępowania na wypadek wystąpienia masowych zagrożeń, wypadków, katastrof, lub w celu wykonania zobowiązań;
 17. prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępu do pomocy medycznej w sytuacjach masowych zagrożeń życia i zdrowia,
 18. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy opracowywaniu powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych;
 19. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji świadczeń na rzecz obrony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, o których mowa w pkt 30;
 20. prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związanych ze współpracą m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych;
 21. prowadzenie spraw kadrowych kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek, o których mowa w pkt 30;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i realizacją zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi będącymi we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w pkt 30, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia;
 23. prowadzenia spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości i lokali użtkowych przekazanych bądź przeznaczonych do przekazania na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 24. prowadzenie w zakresie wynikającym z zadań Biura, spraw dotyczących nieruchomości i lokali użytkowych przekazanych albo przeznaczonych do przekazania w sposób określilony przez Radę m.st. Warszawy samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom, o których mowa w pkt 30;
 25. prowadzenie, w zakresie wynikającym z zadań Biura, spraw związanych z wyposażaniem spółek, o których mowa w pkt 30, w mienie m.st. Warszawy;
 26. prowadzenie spraw z zakresu określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
 27. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy;
 28. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 29. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 30. prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, będących podmiotami leczniczymi;
 31. nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek, o których mowa w pkt 30;
 32. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształceń spółek, o których mowa w pkt 30;
 33. dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej spółek, o których mowa w pkt 30. 
 
 
Wprowadzający: Wojciech Kowalczuk 15-06-2007
Aktualizujący: Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 21-11-2013
Zatwierdzający: Chęciński Paweł (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 21-11-2013
Publikujący: Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-11-2013
Liczba odwiedzin: 74005
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt