Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Składanie dokumentów: 
kancelaria na parterze budynku - pok. 27 

Serwis internetowy Architektura i Planowanie Przestrzenne:
www.architektura.um.warszawa.pl

Telefon
ogólny: 22 44 323 00; kancelaria: 22 44 323 43 lub 44 lub 76; sekretariat: 22 44 323 01 lub 02
Faks
22 44 32 450
Email
architektura@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Marek Mikos
tel.: 22 44 32 301, 22 44 32 302, faks: 22 44 32 450, e-mail: mmikos@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513
zastępca dyrektora Tomasz Zemła
tel.: 22 44 32 303, faks: 22 44 32 452, e-mail: tzemla@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 518
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy;
 2. sporządzanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i jego zmiany;
 3. przygotowywanie i przeprowadzenie procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian;
 4. sporządzanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m. st. Warszawy;
 5. przygotowanie i przeprowadzanie procedur uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 7. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, przekazywanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz;
 8. prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej;
 9. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i urbanistów;
 10. prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych, lokalizacją i formą reklam i pomników, kolorystyki zabudowy, itp.;
 11. prowadzenie spraw związanych z pomnikami, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków;
 12. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 13. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 14. przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych powierzonych Biuru;
 15. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 16. (uchylony);
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego;
 18. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy właściwym organom i jednostkom;
 19. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura;
 20. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m. st. Warszawie;
 21. wydawanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji pozostających w kompetencjach Biura;
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie:
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.),

dla inwestycji:

  • stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
  • o wysokości powyżej 30 m,
  • przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
  • naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  • wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
  • dotyczących dróg publicznych, z wyjątkiem dróg gminnych. 

 

Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

zobacz również:

Polityka przestrzenna

Planowanie miejscowe

Estetyka przestrzeni publicznej

Konkursy architektoniczne

Wydawnictwa

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-05-2007
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-03-2015
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-03-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-03-2015
Liczba odwiedzin: 296938
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt